835+ Lord Shiva Images [Wallpapers] & God Shiva Photos in HD Quality

Download hd lord shiva images for mobile phone and desktop. Huge Shiva image Shiva photos of Bhagwan Shankar for iphone. Mahashivratri Pictures and wallpaper. Beautiful photos of shiv and parvati you can download here. People use Lord Shiva Bhagwan Images as their mobile wallpaper and some people send Lord Shiv Shankar’s picture to their friends on Whatsapp. A lot of Shiva devotees worship Shiva by uploading photos of God Shiva on Facebook.

Tripurari Trinetra Dhari Lord Shiva is known as the destroyer of sin. Lord Shankar is one of the great Gods in all Hindu God and Goddess. When Lord Shiva opens his third eye, then destruction spreads around the world. Shiva live at Kailash Parvat with Mother Parvati and his son ganesha. God Shankar keep a trident in his hand, and Maa Ganga is live in Shiv Ji Jata . Lord Shiva is also called Neelkanth because he held venom in his throat which released from sea churn. True, Lord Shiva is the biggest God in the world.

Lord Shiva Bhagwan Wallpaper Image Pics Shiv HD
Lord Shiva Bhagwan Wallpaper Image Pics Shiv HD

Download

Bhole Shankar Shiva Image Photos
Bhole Shankar Shiva Image Photos

Download

God Shiv Shankar Mobile Wallpaper
God Shiv Shankar Mobile Wallpaper

Download

God Shiva Shankar Images With Mata Parwati
God Shiva Shankar Images With Mata Parwati

Download

Hindu Supreme God Shiva Images
Hindu Supreme God Shiva Images

Download

Lord Bhagwan Shiva Images for Mobile
Lord Bhagwan Shiva Images for Mobile

Download

Shiv Shankar Ji Photos
Shiv Shankar Ji Photos

Download

Images of Lord Shiva free download

Download

Lord Shiva Wallpaper for Mobile

Download

Bhagwan Shiv Shankar Images

Download

Whatsapp God Shiva Images

Download

Lord Shiva HD Beautiful Image
Lord Shiva HD Beautiful Image

Download

Lord Shiva Om Namah Shivaya
Lord Shiva Om Namah Shivaya

Download

Bhagwan Shiva Images in HD Quality
Bhagwan Shiva Images in HD Quality

Download

Bhagwan Shiv Pictures
Bhagwan Shiv Pictures

Download

God Shiv Mobile Wallpaper
God Shiv Mobile Wallpaper

Download

Shiv Ji Photos Full Family
Shiv Ji Photos Full Family

Download

Lord Shiva Image HD Animated
Lord Shiva Image HD Animated

Download

Huge Hd Images of God Shiva
Huge Hd Images of God Shiva

Download

Om Namh Shivay Photos
Om Namh Shivay Photos

Download

OM Namh Shivay Shiv Pictures
OM Namh Shivay Shiv Pictures

Download

Shiva Parvati Images for Mobile
Shiva Parvati Images for Mobile

Download

Shiva Wallpaper for Mobiles in Hd
Shiva Wallpaper for Mobiles in Hd

Download

Lord Shiva Images High Resolution Full HD
Lord Shiva Images High Resolution Full HD

Download

Lord Shiva Images Hd Shankar Bhagwan Pic
Lord Shiva Images Hd Shankar Bhagwan Pic

Download

Beautiful Lord Shiva Images HD
Beautiful Lord Shiva Images HD

Download

Lord Shiva Images
HD Lord Shiva Images

Download

Lord Shiva Images HD
Lord Shiva Images HD

Download

shiv parvati hd wallpapers images
shiv parvati hd wallpapers images

Download

bhagwan shankar photos
bhagwan shankar photos

Download

bhagwan shiv ji wallpaper for mobile
bhagwan shiv ji wallpaper for mobile

Download

bholenath images pictures
bholenath images pictures

Download

bholenath statue huge images
bholenath statue huge images

Download

god shiva hd wall images for desktop
god shiva hd wall images for desktop

Download

hd lord shiva images
hd lord shiva images

Download

hd shiv ji images wallpapers for iphone
hd shiv ji images wallpapers for iphone

Download

hd shiv ji images
hd shiv ji images

Download

hd shiv shankar wallpapers
hd shiv shankar wallpapers

Download

lord shiv ji photos
lord shiv ji photos

Download

lord shiva hd wallpaper
lord shiva hd wallpaper

Download

mahashiv ratri wallpapers
mahashiv ratri wallpapers

Download

samudr manthan shiv ji pics
samudr manthan shiv ji pics

Download

shankar bhagwan pictures
shankar bhagwan pictures

Download

shankar ji wallpapers
shankar ji wallpapers

Download

shiv ji hd desktop wallpaper images
shiv ji hd desktop wallpaper images

Download

shiv ji image pics
shiv ji image pics

Download

shiv ji images
shiv ji images

Download

shiv ji mobile wallpapers image
shiv ji mobile wallpapers image

Download

shiv ji photo image
shiv ji photo image

Download

shiv parvati images pics
shiv parvati images pics

Download

shiva third eye photos
shiva third eye photos

Download

shivling hd image wallpapers
shivling hd image wallpapers

Download

shivratri wallpapers pic
shivratri wallpapers pic

Download

Bhagwan Shiva HD Photo
Bhagwan Shiva HD Photo

Download

अन्य भगवान जी के फोटो यहाँ देखें –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

22 Comments

 1. Jai Jai Shree Shiv Shambhu
  जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले, गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम् |
  डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं, चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ||१||

  जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि |
  धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ||२||

  धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस् फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोद मानमानसे |
  कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ||३||

  लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे |
  मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ||४||

  सहस्र लोचनप्रभृत्य शेष लेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूस राङ्घ्रि पीठभूः |
  भुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः ||५||

  ललाट चत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्प नायकम् |
  सुधा मयूखले खया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोज टालमस्तु नः ||६||

  कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल द्धनञ्जयाहुती कृतप्रचण्ड पञ्चसायके |
  धरा धरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम |||७||

  नवीन मेघ मण्डली निरुद् धदुर् धरस्फुरत्- कुहू निशीथि नीतमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः |
  निलिम्प निर्झरी धरस् तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कला निधान बन्धुरः श्रियं जगद् धुरंधरः ||८||

  प्रफुल्ल नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा- वलम्बि कण्ठकन्दली रुचिप्रबद्ध कन्धरम् |
  स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छि दांध कच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे ||९||

  अखर्व सर्व मङ्गला कला कदंब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम् |
  स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्त कान्ध कान्त कं तमन्त कान्त कं भजे ||१०||

  जयत् वदभ्र विभ्रम भ्रमद् भुजङ्ग मश्वस – द्विनिर्ग मत् क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट् |
  धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ||११||

  स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्- – गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
  तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे ||१२||

  कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
  विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् ||१३||

  इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
  हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् ||१४||

  पूजा वसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परं पठति प्रदोषे |
  तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः ||१५||

  इति श्रीरावण- कृतम् शिव- ताण्डव- स्तोत्रम् सम्पूर्णम्

Close